KEMA

Salgs- og Leveringsbetingelse

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Indledning
Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er gældende, med mindre andet udtrykkeligt aftales mellem parterne.

2. Tilbud
Hvor andet ikke er udtrykkeligt anført, er ethvert tilbud kun bindende for ITW Chemical Products Scandinavia i 8 dage fra tilbudets afgivelse.

3. Tegninger og beskrivelser
Tryksager som indeholder beskrivelser, illustrationer, dimensioner, vægte, priser etc., er kun bindende i det omfang disse er bekræftet.

4. Kvalitet
Er materialet ikke bestilt efter en standard eller med angiven kvalitetsbetegnelse, vil dette blive leveret som almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

5. Levering
Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverings udførsel, er kommet til sælgers kendskab. Såfremt leveringen forhindres af forhold, som det ikke står i sælgers magt at afværge, herunder strejke, lockout, transport uheld, driftsforstyrrelser hos leverandør, forsinkede materialeleverancer, udsættes leveringen uden ansvar for sælger, så længe hindringerne består. Når leveringshindringen antages at ville vedvare i mere end 3 måneder, er sælger berettiget til at annullere ordren.

6. Forsendelse
Varer sendes i alle tilfælde for købers risiko, uanset om køber eller sælger har betalt for forsendelsesomkostninger.
Såfremt afsendelsen udskydes på grund af købers forhold, overgår risikoen til køber fra den dag, det solgte kunne være afsendt. Med mindre særlig forsendelsesmåde er aftalt, foretages forsendelsen på den måde, som sælger til enhver tid finder mest hensigtsmæssigt.

7. Betaling
Med mindre andet er aftalt, erlægges betalingen kontant. Ved overskridelse af betalingsfristen er køber pligtig at svare rente af det forfaldne beløb efter den af sælger til enhver tid fastsatte rentesats. Sælger kan forlange, at køber stiller tilfredsstillende sikkerhed for betaling.

8. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælger, indtil hele købesummen er betalt.

9. Undersøgelsespligt og reklamation
Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen. Hvis køber på baggrund heraf vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 8 dage fra fakturadato reklamere overfor sælger.

10. Mangler
Såfremt der inden for 1 år efter leveringen viser sig mangler ved de af sælger leverede varer, og det godtgøres, at manglerne kan henføres til fejl i forbindelse med varernes konstruktion eller fremstilling – herunder det benyttede materiale – forpligter sælger sig til hurtigst muligt vederlagsfrit efter sælgers valg at ombytte eller udbedre de mangelfulde varer. Sælger har intet ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af mangelfuld levering.

11. Produktansvar
Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgerens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som indbyrdes forhold mellem køberen og sælgeren afgøres dog altid ved voldgift. Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

12. Returvarer
Varer leveret efter aftale tages ikke retur.
Såfremt der er truffet aftale om returnering af varer med sælger, er det en betingelse for krediteringer, at varerne er i ubeskadiget stand.

13. Værneting
I tilfælde af søgsmål afgøres disse ved sælgers værneting.

Kontakt

Hej. Hvis du ikke kan finde det du søger, er du meget velkommen til at ringe til os på nedenstående nummer eller sende os en mail. Så vender vi tilbage snarest muligt.

Kundeservice


+45 86 82 6444
info@itw-spraytec.dk

Copyright © ITW DANMARK 2024 - Alle rettigheder forbeholdes. Cookie settings